Raja Ravi Varma ()

The title of this art work is Sri Shanmukha Subrahmanya Swami

Raja Ravi Varma ()

Keywords: Raja Ravi Varma, Sri Shanmukha Subrahmanya Swami,