(NASA satellite) (2006)

This is a NASA image of a desert

(NASA satellite) (2006)

Keywords: NASA, Thar Desert, India and Pakistan border, Indius River