NASA (2019)

The NASA satellite caught the image of of snow on Atlas Mountain

NASA (2019)

Keywords: NASA, SAGA GIS, VIIRS instrument (NASA), Atlas Mountains in Morocco, 9 January 2019