NASA ()

This satellite imagery is of the Delta Saloum

NASA ()

Keywords: NASA, Saloum Delta , Senegal, Gambia River