NDL-DC 1301526-Tsukioka Yoshitoshi-新撰東錦絵 田宮坊太郎之話-明治19-cmb ()

The title opf this piece is Shinsen Higashi Nishiki-e Tamiya Boutarou Tamiya story

NDL-DC 1301526-Tsukioka Yoshitoshi-新撰東錦絵 田宮坊太郎之話-明治19-cmb ()

Keywords: Yoshitoshi, 1886, Ukiyo-e picture album of Tsukioka Yoshitoshi and others, National Diet Library