Bahram Kirmanshahi (1857)

Portrait of the Persian KIng

Bahram Kirmanshahi (1857)

Keywords: Royalty, Sitting with pomp and dignity