Lyubov Popova ()

This is a Fabric design

Lyubov Popova ()

Keywords: Lyubov Popova, Composition, Txtile, Public domain images