Johann Christian Ziegler ()

The title of the painting is,"Oberitalienische Seelandschaft"

Johann Christian Ziegler ()

Keywords: Johann Christian Ziegler, Painting, Oberitalienische Seelandschaft