Lyubov Popova ()

The title of this painting is,"Cubist urban landscape."

Lyubov Popova ()

Keywords: Lyubov Popova, Composition, Public domain images