Tsukioka Yoshitoshi (1882)

Japanese sketch work of a Daruma.

Tsukioka Yoshitoshi (1882)

Keywords: Civilized Daruma, Red Doll of bearded old man