Claude Monet (1883)

Fishing Boats'

Claude Monet (1883)

Keywords: boat, fishing, Claude Monet, French, painter, impressionist, nature